Product

Mini Mechanical (2-4 Cars)

Semi Automated (5-80 Cars)

Fully Automated (80 Cars up!)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Q&A

เปิดรับสมัคร

 

 วิศวกรเครื่องกล
หนาที่และความรับผิดชอบ

1.รับผิดชอบซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมดของบริษัทตามที่ไดรับมอบหมาย

2.ควบคุมดูแลคาใชจายและความสําเร็จของงานซอมบํารุงใหมีประสิทธิภาพ 

3.ให้คำปรึกษาทีมงานและแผนงานที่เกี่ยวของ 

4.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย 

5.ปฏิบัติตามคําสั่งและงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 28  ปขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  / สาขาไฟฟา

3.มีทัศนคติการทํางานที่ดี , มีทักษะความเปนผูนํา

4.รักงานภาคสนาม 

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามอัตราโครงสรางบริษัทฯ

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพฯ (เขตหนองจอก)

*** วันทํางานจันทร – เสาร  08.00 น.- 17.00 น. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sales Architect/ Sales Engineer

หน้าที่

ติดต่อกับบริษัทสถาปนิกหรือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำเสนอสินค้า

นำเสนองาน พร้อมจัดทำเอกสารพรีเซ้นท์เสนอรูปแบบระบบให้กับลูกค้า
- มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ออกบูทในงานแสดงสินค้าเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ ติดตามลูกค้า พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่

ประสานงานกับลูกค้า ทั้งก่อนและให้บริการหลังการขาย

รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

สำเร็จวุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาวิศวกรรมโยธา

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office, Auto CAD

- ทำ Presentation นำเสนอลูกค้าได้

มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี แต่หากมีประสบการณ์ตรงด้านกราฟฟิค งานออกแบบ หรือการก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติในการทำงานดี สามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างมั่นใจ

มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง

สามารถไปเทรนนิ่ง ดูงานต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ค่าตอบแทน= เงินเดือน+ค่าน้ำมัน+ค่าคอมมิสชั่น

*** เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 08.00-17.00 น. และเสาร์เว้นเสาร์ เข้า 09.00-12.00 น
------------------------------------------------------------------------------

Jr.Architect/ Architect Assistant
สถาปนิก/ นศ.ฝึกงาน (Architect Assistant)

ยินดีต้อนรับบัณฑิตจบใหม่ และ นศ.ฝึกงาน ตำแหน่ง สถาปนิก ที่สนใจร่วมงาน

หน้าที่
- ออกแบบ แก้ไขแบบ อาคารและระบบจอดรถ ตามความต้องการของลูกค้า
- จัดทำเอกสารพรีเซ้นท์ เสนอรูปแบบระบบจอดรถให้กับลูกค้า
- ออกแบบกราฟฟิค ภาพจำลองสำหรับนำเสนอ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาวิศวกรรมโยธา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office, Auto CAD ได้
- รู้จักโปรแกรม 3d เช่น SketchUp ไม่เก่งไม่เป็นไร ทางเราจะสอนให้ครับ
- มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติในการทำงานที่ดี รับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้
  
*** เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 08.00-17.00 น.

------------------------------------------------------------------

หากต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทฯ